Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Woningbouw Dockx voorkeuraanbieder

07-12-2022

Op 21 november 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen het tussentijds beoordelingsverslag voor de centrumontwikkeling in Kinrooi goed. Aan de hand van een PPS (Publiek Private Samenwerking) zorgt de gemeente voor projectgronden en staat een ontwikkelaar in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en de verkoop van de wooneenheden. Woningbouw Dockx werd volgens de strikt vertrouwelijke nota aangewezen als zogenaamde voorkeursbieder. Die heeft nu de taak om een akkoord te verkrijgen voor de verwerving van enkele aanliggende percelen alsook voor wat betreft de ruil van de percelen met Landwaarts. Deze onderhandelingen zijn exclusief. De drie overige projectontwikkelaars worden van voormelde beslissing van 21 november 2022 in kennis gesteld en kunnen nog in aanmerking komen voor de samenwerking met de gemeente indien de onderhandelingen met de voorkeursbieder niet zouden slagen. Wanneer de onderhandelingen een positief verloop kennen, wordt de voorkeursbieder gevraagd om de plannen voor de centrumontwikkeling bekend te maken in een volgende participatieronde, ten vroegste in 2023. De resultaten van deze participatieronde kunnen nog verder leiden tot een verfijning van het project. Vervolgens wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de voorkeursbieder.

Vier voorstellen ontvangen

08-07-2022

Tot uiterlijk vandaag - vrijdag 8 juli 2022 - konden kandidaat-projectontwikkelaars hun voorstel indienen voor de centrumontwikkeling van Kinrooi. In februari werden vijf kandidaten aanvaard die voor deze overheidsopdracht in aanmerking komen. Inmiddels heeft Willemen Real Estate te kennen gegeven om de deelname aan deze opdracht stop te zetten. Zodoende kreeg het gemeentebestuur vandaag vier ontwerpen binnen, met name van: - Bouwonderneming Haex - Bremco - Jehoul- Experience Centric – Vanhout Projects- Woningbouw Dockx BV – VDF Development- Aura Build BV - Moorea projects BVTen opzichte van het oorspronkelijk ontwerp hebben nog enkele bijkomende privé kavels interesse getoond om geïntegreerd te worden in het ontwerp voor de centrumontwikkeling (zie plannetje). Een gemeentelijke beoordelingscommissie zal nu de voorstellen bekijken en oordelen met welke kandidaat verdergegaan zal worden. Met dat ene voorstel zal dit najaar het burgerparticipatieproces verder gezet worden.

Vijf voorstellen verwacht

17-03-2022

Op vrijdag 11 maart 2022 kwamen de vijf kandidaat-projectontwikkelaars - ieder met een delegatie van drie personen - naar de voorstelling van het project in De Bunker. De gemeentelijke beoordelingscommissie gaf een woordje uitleg bij het dossier Bij de oude melkerij en gaf aan dat er nog een privé woning bij komt in het projectgebied. De infosessie werd afgesloten met een plaatsbezoek aan de projectsite. In overleg met de kandidaat-projectontwikkelaars werd de periode om een voorstel in te dienen verlengd tot net voor het bouwverlof. Om een degelijk en kwalitatief voorstel voor te bereiden, vonden de kandidaten het aangewezen om iets meer tijd te krijgen dan de eerst voorziene twee maanden. De deadline om de projectvoorstellen in te dienen is nu geprikt op vrijdag 8 juli 2022. Na het indienen van de voorstellen zullen de leden van de gemeentelijke beoordelingscommissie deze kunnen bekijken. Begin september staat er een voorbereidende vergadering van de commissie op het programma en op vrijdag 9 september 2022 worden de kandidaat-projectontwikkelaars om beurt verwacht om hun voorstel toe te lichten aan de beoordelingscommissie. Die zal daarna een advies uitbrengen aan het college van burgemeester en schepenen dat één voorkeursbieder zal aanduiden. Wellicht is dat nog iets voor het najaar van 2022. Het gekozen ontwerp zal daarna tijdens een tweede inspraakmoment toegelicht worden aan de bevolking om zo - mits eventuele finetuning - tot een final best offer te komen. 

Meer nieuws & activiteiten

Ontdek alle ideeën

Tot en met 14 februari 2022 kon jij jouw voorstellen indienen voor de centrumontwikkeling. Als alles volgens plan verloopt, kan je dit jaar jouw feedback geven op het gekozen ontwerp!

Ontdek het inspraaktraject

Centrumontwikkeling Kinrooi - Bij de oude melkerij

De tijdlijn is indicatief. Voor meer info, zie ook wanneer in het hoofdmenu.

online / digitale infosessie

11 jan '22

kandidaatstelling projectontwikkelaars

19 jan '22

beoordeling kandidaten

21 februari '22

indienen van de projectvoorstellen

8 juli '22

presentatie projectvoorstellen

9 sept '22

toewijzing van het project

najaar '22

presentatie aan bevolking

nog te bepalen